Informacja o przetwarzaniu danych

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest: Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice, tel. (32) 232-26-46, e-mail: sekretariat@dpsd.gliwice.eu, a czynności w sprawach zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dyrektor.


2. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.


3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@op.pl osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie do protokołu w Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, ul. Derkacza 10, wskazując formę w jakiej oczkują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.


4. Celem przetwarzania danych jest organizacja pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.


5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

a) Przepisy prawa: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,

b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.


6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:

a) Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

b) Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.


7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z punktem 7.


9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

b) poprawiania, przenoszenia i uzupełniania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania;

c) cofnięcia zgody, usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt a) jest obowiązkiem ustawowym.


11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt b) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.