„Kierowanie i umieszczanie osób tego wymagających w domach pomocy społecznej.

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje podmiotowe prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osoby ubiegające się o zapewnienie całodobowego wsparcia mają prawo do skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej niezależnie od poziomu zamożności.”

 

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania (w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsca zameldowania). Sprawdź swój rejon
  2. Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentacje tj.:
  • Wywiad środowiskowy,
  • Badania lekarskie,
  • Wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,
  • Oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
  • Aktualna decyzja emerytalno - rentowa
  • Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Po przeprowadzaniu wywiadu i skompletowaniu dokumentacji Ośrodek Pomocy Społecznej rejestruje akta, a osoba zostaje wpisana na listę oczekujących na skierowanie do właściwego Domu Pomocy Społecznej.


W momencie wpisania na listę osób oczekujących do Domu Pomocy Społecznej będą brane są pod uwagę następujące kryteria:

· Data wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej

· Stan zdrowia osoby zainteresowanej

· Sytuacja socjalno – bytowa ww

· Sytuacja rodzinna

W nagłych przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych skierowanie do domu może nastąpić poza kolejnością.

 

Pamiętaj! Wszystkie formalności załatwiasz w Ośrodku Pomocy Społecznej