Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dps.gliwice.pl. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM w Gliwicach znajduje się: 44-100 Gliwice ul. Derkacza 10.Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona została wdrożona przed wejściem w życie przepisów ustawy.


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-27.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: serwis@lobo.pro. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 32-757-08-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Korzystanie z klawiatury

Klawisz Tab przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza), kombinacja klawiszy Shift + Tab przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza).


Udogodnienia

Zmniejszenie rozmiaru tekstu

Zwiększenie rozmiaru tekstu

Zwiększenie odstępów w tekście

Zmniejszenie odstępów w tekście

Zamiana tekstu na mowę

Przewodnik czytania

Odwrócenie kolorów

Podkreślanie łączy

Duży kursor


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10


1. Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście po schodach, posiadające dwie pary drzwi. Pierwsze drzwi otwierane są automatycznie, natomiast drugie drzwi nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. Dostępny jest również podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są dwie windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter. 
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

a) przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach, 
b) informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownik ochrony pełniący dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku),
c) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, dane kontaktowe tel. 32 2321960, e-mail: sekretariat@dpsd.gliwice.eu.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem i z tyłu budynku Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, dane kontaktowe tel. 322321960, email sekretariat@dpsd.gliwice.eu.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.